Algemene voorwaarden

 1. Op alle offertes, leveringen, opdrachten en facturen zijn de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij Carl François zich schriftelijk met een voorafgaande afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
 2. Alle offertes vanwege Carl François zijn volledig vrijblijvend en twee maanden geldig.
 3. De leveringstermijn wordt overeengekomen bij de offerte. Indien Carl François de leveringstermijnen niet kan nakomen om welke reden ook, geeft dit in geen geval het recht tot annulering van de bestelling of tot het eisen van een schadevergoeding.
 4. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover Carl François geen rechten worden ontleend tenzij deze door Carl François schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Wanneer een order wordt geannuleerd door de koper, wordt deze annulatie onderworpen aan een annulatiekost ten belope van 20% van de oorspronkelijke bestelling.
 6. Elke klacht of protest van welke aard ook dienen duidelijk geformuleerd te worden na ontvangstname van de afgeleverde factuur. Deze klachten dienen met een aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de acht dagen na de ontvangstname van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht of protest onontvankelijk.
 7. Elk onderdeel van het project en elk ontwerp gemaakt door Carl François, blijft eigendom van Carl François, tenzij dit voorafgaand besproken is om afstand te doen van alle materiaal. Het is het recht van Carl François om alle ontwerpen te hergebruiken, tenzij een andere regeling is afgesproken. Alle originele en open bestanden worden gearchiveerd Carl François. Alle afgewerkte PDF bestanden, fotomateriaal en andere worden na afwerking bezorgd aan de klant.
 8. Voor drukwerk is Carl François enkel verantwoordelijk voor het ontwerp of ontwerpen en de aflevering van een drukklare PDF. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zelf het eindresultaat te testen op ware grootte, voor zover dit mogelijk is. Wanneer de klant akkoord gaat met het ontwerp of ontwerpen moet deze bevestigd worden via e-mail op info@carlfrancois.be alvorens Carl François de bestanden doorstuurt naar de drukkerij. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde eisen voldoet of beschadigd is, kan dit niet verhaald worden op Carl François, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van de geleverde prestaties van Carl François.
 9. Voor fotografie / videografie is Carl François verantwoordelijk voor het goede verloop van een reportage en de aflevering van de afgewerkte bestanden zowel voor gebruik op het web als het gebruik voor druk. Net als omschreven in artikel 7 behoren alle bestanden tot het eigendom van Carl François tot aan de aflevering ervan. Ook alle voorwaarden omschreven in artikel 8 zijn hier van toepassing.
 10. Voor alle web opdrachten is Carl François verantwoordelijk voor de voorbereiding van de lay-out en het creëren van een huisstijl in functie van de wensen van de klant. Carl François verkoopt geen hosting en werkt samen met erkende externe partijen. Indien de klant wenst dat een website voorzien wordt van een CMS (Content Management System) zal Carl François samenwerken met een externe partij. Dit wordt op voorhand steeds gecommuniceerd met de klant. Carl Francois is niet verantwoordelijk voor schadelijke aanvallen op een website, Carl Francois zal steeds beveiligingspaketten voorstellen op de plaats waar de website gehost zal worden. Carl Francois is niet verantwoordelijk op 100% vindbaarheid via zoekmachines, enkel standaard SEO-instellingen worden toegepast. Voor zoekmachineoptimalisatie zal Carl Francois samenwerken met een externe partij.
 11. Bij ondertekening van het order, heeft Carl François het recht om een voorschot te vragen ten belope van 20% van de betreffende bestelling.
 12. Alle werkzaamheden kunnen forfaitair of per uurloon berekend worden. Elke wijziging in de opdracht zal een herziening vereisen van overeenkomst en honorarium.
 13. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Carl François te Oostmalle.
 14. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, dit uiterlijk 1 maand na factuurdatum. In principe kan ieder stadium van werkzaamheden gefactureerd worden. De betaling van de factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te gebeuren.
 15. Bij een laattijdige betaling van de factuur zullen interesten aangerekend worden zoals deze voorzien zijn in de wet op de bestrijding van betalingsachterstand. De wettelijke intrestvoet zal op dat ogenblik van kracht zijn.
 16. Alle geschillen die zich zouden voordoen over de uitvoering van de overeenkomst tussen Carl François en de koper zullen worden berecht volgens het Belgische recht.
+32 (0)472 73 72 01
Copyright 2020 © • Carl Francois • Graphic & Web Design